cabecera ccoc

Serveis a les empreses

En aquest recull sintètic i abreujat pretenem informar a les empreses dels serveis que presta la Cambra de Contractistes.
Per una millor estructuració els hem agrupat en quatre grans grups:

Per a qualsevol dubte o informació addicional que desitgi, estem a la seva disposició:

Joaquim Llansó, President Ignasi Puig, Secretari GeneralJosep Manel Marí, Dir. d'Estudis i Administració

Informació per a una millor gestió de l'empresa

 1. 01

  Obres tretes a licitació (anuncis). Es remet a les empreses el buidat diari dels anuncis de licitació d'obres de tots els organismes que contracten obres a executar a Catalunya.
 2. 02

  Resultat de les obertures de pliques. Es faciliten les obertures del 42% de les obres que, de mitjana, es liciten anualment per un import equivalent al 72% del total del pressupost licitat.
 3. 03

  Paràmetres de la concurrència en la contractació pública. A partir de la informació recollida de les obertures de pliques es faciliten els paràmetres bàsics que donen una visió sintètica de la concurrència en el mercat: nombre de licitadors per obra, baixa mitjana de totes les ofertes admeses, baixa mitjana de les ofertes més baixes (baixa màxima) i baixa mitjana de les ofertes més altes (baixa mínima).
 4. 04

  Adjudicacions d'obres. A mida que es van coneixent els resultats definitius, es facilita a les empreses l'adjudicatari de les obres licitades.

 5. 05

  Documentació de les obres licitades. Es facilita gratuïtament, en format CD, la documentació de les obres tretes a licitació pels organismes següents:

  • Infraestructures de Catalunya SA
  • Barcelona Serveis Municipals, SA, BSM
 6. 06

  Índex de Costos de Construir a Catalunya. Aquests índex permeten conèixer l'evolució dels preus dels components bàsics del cost de construcció (mà d'obra, ciment, acer, ceràmica, fustes, lligants, energia, coure, alumini) a partir dels quals hom elabora els índex del cost de l'Edificació i de l'Obra d'Enginyeria Civil. Aquest treball ha estat reconegut per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que el recull en el seu catàleg d'estadístiques.
 7. 07

  Estadística de la Licitació Oficial. A partir dels anuncis de les obres tretes a licitació, es fa el seguiment de l'evolució de la contractació pública a Catalunya. Aquesta estadística ha estat reconeguda per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que el recull en el seu catàleg d'estadístiques.
 8. 08

  Informe anual de la conjuntura del sector de la construcció i perspectives. Durant l'any també es faciliten notes sobre l'evolució dels principals indicadors del sector (consum de ciment, ocupació, habitatges, etc) per tal de facilitar a l'empresa la informació rellevant sobre la marxa del sector.
 9. 09

  Anàlisi econòmic-financer de l'empresa contractista d'obres. En aquest treball s'agreguen els comptes dipositats en el Registre Mercantil per les empreses associades per tal d'obtenir el compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de Situació globals, el que permet a cada empresa fer una tasca de benchmarking, és a dir, de comparació dels seus comptes amb els del conjunt d'empreses constructores. També es faciliten un seguit de ràtios significatius que ajuden a completar aquesta tasca d'anàlisi de la situació de la pròpia empresa envers el conjunt.
 10. 10

  Plans d'inversió previstos pels organismes sobre obres a licitar durant l'any. A començaments de cada exercici ens adrecem als principals organismes sol•licitant-los la seva programació d'obres a licitar. Quan aquesta petició és atesa, la facilitem a les empreses.
 11. 11

  Seguiment de les condicions de contractació. A requeriment de l'empresa associada o per pròpia iniciativa, el serveis jurídics de la CCOC presenten al•legacions oposant-se a les clàusules incorrectes dels plecs dels organismes públics. Moltes vegades, aquestes al•legacions són ateses. Si no és el cas i si la temàtica és prou important, es porta als tribunals. La CCOC ha aconseguit vàries sentències favorables en temes de gran importància per a les empreses.
 12. 12

  Enviament de circulars informatives sobre les novetats rellevants per a les empreses. Aquestes circulars s'agrupen per àrees temàtiques:
  • Laboral
  • Fiscal
  • Contractació
  • Seguretat i Salut
  • Legislació
  • Temes generals
 13. 13

  Participació en l'actualització del Quadre de preus de l'ITeC. Anualment els nostres serveis tècnics col•laboren amb l'ITeC en l'actualització del seu quadre de preus.
 14. 14

  Participació en la Comissió de Classificació de contractistes de la Generalitat.

 15. 15

  Validació de les declaracions responsables (art. 60 LCSP). La CCOC és un organisme professional davant del qual es poden fer les declaracions responsables previstes en l'article 60 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
 16. 16

  Assessoria personalitzada a consultes de les empreses. Els serveis de la CCOC ate-nen les consultes i demandes de informació que plantegen les empreses. Per a gestions que requereixen un seguiment professional individualitzat, disposem de referències de despatxos professionals amb garanties.
 17. 17

  Publicacions de textos d'interès. La CCOC edita aquells textos que es consideren d'in-terès per a les empreses associades.

 18. 18

  Suport a la política de formació de les empreses. La CCOC coordina les peticions de formació que li arriben, cercant aquelles institucions més adients per a les necessitats de les empreses, tot prioritzant l'oferta de la Fundació Laboral de la Construcció de Cata-lunya.

Compartir per millorar la gestió

 1. 01

  Conferències sobre temes d'interès. La CCOC convida a personalitats i experts per a que donin conferències sobre temes d'interès per a les empreses associades. Són tradicionals les conferències del President Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.i d'altres alts responsables dels òrgans de contractació. Moltes d'aquestes conferències es fan al final d'un dinar per tal de donar l'oportunitat als assistents de dialogar i compartir experiències amb el convidat i els seus col•legues d'altres empreses.
 2. 02

  Les Comissions de Treball. Les Comissions de Treball de la CCOC es basen en una idea molt simple: compartir les experiències ens ajuda a millorar la nostra gestió. La participació en les Comissions de Treball és oberta a qualsevol empresa que mostri interès en participar-hi. Les Comissions existents a hores d'ara són les següents:
  1. Comissió d'Afers Interns i Nous Segments de Mercat
  2. Comissió de Costos, Índex i Deute
  3. Comissió de l'Empresa Familiar
  4. Comissió de Gestió del Coneixement i Tecnologia
  5. Comissió de Medi Ambient
  6. Comissió de Seguretat i Salut
  7. Comissió Jurídica
  8. Comissió RiME de Rehabilitació i Manteniment d'Edificis
 3. 03

  Cessió d'espais per a reunions. A petició i en funció de la disponibilitat, la CCOC cedeix gratuïtament sales per a reunions de l'empresa amb seu fora de Barcelona o per a reunions de grups d'empreses associades.

 

Iniciatives per a la millora del sector de la construcció

La CCOC promou iniciatives orientades a la millora general del sector de la construcció. Aquesta tasca requereix perseverança i continuïtat ja que no s’aconsegueixen resultats a curt termini. D’entre les reeixides podem esmentar les següents:

 1. a

  Generalització de les reclamacions d’interessos per mora en el pagament. La CCOC va iniciar al 1993 una campanya informativa i divulgativa del dret de les empreses a reclamar els interessos quan el pagament de les obres superava el termini legal. Aquesta iniciativa va ser seguida per moltes empreses associades que van portar les seves reclamacions no ateses als tribunals.
 2. b

  Propostes per a una major eficiència de la inversió pública. La CCOC promou en general tot allò que millori l'eficiència de la gestió de l'obra pública i d’acord amb les entitats següents:
  1. Associació d’empreses d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA)
  2. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  3. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
  4. Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
  5. Col·legi i Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
  6. Foment del Treball Nacional
  7. Institut d’Enginyers de Catalunya
 3. c

  La “Concòrdia d’obra” com a procediment d’arbitratge tècnic per resoldre conflictes durant l’execució de les obres. Els serveis jurídics de la CCOC, amb la col·laboració dels membres de la seva Comissió Jurídica i conjuntament amb el Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada Catalana de l’Arbitratge Tècnic (TATC-FPCAT), van definir un procediment específic d’arbitratge tècnic per a la construcció, la Concòrdia d’obra. El procediment assegura en un termini màxim de 3 setmanes un laude arbitral que té la mateixa força d’obligar que una sentència judicial. La Llei 3/2007, d’Obra Pública, permet incloure l’arbitratge en els contractes de les administracions catalanes. En aquests moments es fan gestions per a la seva aplicació generalitzada en els plecs de les administracions públiques catalanes. En els contractes privats només cal que les parts pactin incorporar aquest procediment d'arbitratge.
 4. d

  Pel canvi Innovador a la construcció. La Junta Directiva de la CCOC va aprovar una declaració que pretén establir les bases sobre les quals ha de ser possible convertir el sector de la construcció en un sector avançat, innovador, de major valor afegit i productivitat, on la competència es basi en els resultats i no en el preu, on tots els agents del sector dialoguin per trobar la millor manera de satisfer les necessitats de l’usuari de les obres que es construeixen, on la col·laboració substitueixi l’enfrontament. A partir d’aquest document es va iniciar el programa InnoCons www.innocons.cat on grups de treball amb promotors, públics i privats, professionals, empreses constructores i especialitzades i fabricants de materials varen proposar idees i solucions per la millora del sector.

 

Representació i gestió davant els organismes públics i la societat en general

La CCOC participa en diversos òrgans de l'Administració, institucions i organismes del sector de la construcció i empresarials, entre les que destaquen (per ordre alfabètic):

 • Cambres de Comerç catalanes
 • Comissió d'Infraestructures de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en representació de la Confederación Nacional de la Construcción
 • Comissió de Rehabilitació i de Manteniment d'Edificis de Catalunya (RiME)
 • Confederació Catalana de la Construcció (CCC)
 • Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
 • Federació d'Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC)
 • Foment del Treball Nacional
 • Fundació Privada per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya (CONSTA)
 • Gestora de Runes de la Construcció SA,
 • Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya

Així mateix, manté una presència habitual en els mitjans de comunicació

Els avantatges per a les empreses associades són els següents:

 • Permet a les empreses associades diferenciar-se de les de la resta del sector.
 • El contacte directe de la Cambra amb les diverses administracions i altres organismes garanteix que els drets i interessos dels socis seran escoltats.
 • L'actuació de les diverses administracions es fiscalitza per tal de vetllar per l'aplicació de la normativa de contractació.

 

L'equip de la CCOC a disposició dels socis

Joaquim Llansó, President Ignasi Puig, Secretari General Josep Manel Marí, Director d'Estudis i Administració Mireia del Solar, Sec. Presidència i Comunicació Mònica Ollés, Departament d’Estudis i Administració    Teresa Sanjaume, Departament d’Estudis i Administració Susanna Sardà, Departament d’Estudis i Administració

Log in

feedback
x