Condiciones legales

 

1. Usos del Portal

L'usuari utilitza els serveis proporcionats per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (des d'ara la CCOC) sota la seva sencera responsabilitat, assumint que aquests serveis se subministren sempre que sigui possible, sense garantia alguna (expressa o implícita).

La CCOC no té obligació de i no controla la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts del mateix. Tampoc que la utilització es faci conforme a les condicions d'ús generals establertes per a aquest portal, ni tampoc a les particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma prudent i diligent.

La CCOC no serà, en cap cas, responsable, ni civil ni penalment, ni principal ni subsidiàriament, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de d'incompliment de les obligacions especificades en les condicions d'ús generals establertes.

D'igual manera, no garanteix ni es responsabilitza de l'ús del portal, dels serveis i dels continguts de la CCOC, ni de la certesa de qualsevol informació obtinguda a través del mateix, ja que es realitzen canvis periòdics als llocs i als serveis i, per tant, a la informació que contenen. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat, ni la infal•libilitat, ni la utilitat del portal i els seus serveis.

2. Seguretat

La CCOC no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, pel que exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware), documents electrònics i fitxers de l'usuari o de qualsevol tercer, incloent que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d'aquest portal.

La CCOC no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització del portal i els seus serveis, no sent responsable de cap contingut o conducta amenaçadora, difamatòria, obscena, discriminatòria, xenòfoba, ofensiva i/o il•legal de qualsevol altra part, ni de les infraccions dels drets d'uns altres, inclosos els drets de propietat intel•lectual (copyright, marques, paleses), de propietat industrial i les informacions confidencials.

No existeix obligació alguna per part de la CCOC de supervisar els serveis de comunicació, reservant-se el dret a revisar-los, eliminar-los o modificar-los a la seva sencera i total discreció. Tampoc existeix l'obligació de mantenir cap contingut en el portal, ni de reexpedir cap missatge no llegit o no enviat ni a Vostè, ni a un tercer.

La CCOC no és responsable de les fallades que es produeixin en les comunicacions (inclòs l'esborrat), ni d'eventuals interrupcions o retards en la prestació del servei i especialment els referents a espai temporal, seguretat i presència d'errors. Tampoc si això és a causa de labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals o que els equips de l'usuari tinguin una configuració defectuosa o una insuficient capacitat. No garanteix, per tant, la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Es comunicarà, quan això sigui raonablement possible, qualsevol alteració del servei i qualsevol possibilitat que es produeixin danys.

Així mateix, la CCOC exclou tota responsabilitat pels danys, perjudicis o pèrdues de tota naturalesa que es puguin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis, incloent els ocasionats per l'ús per tercers del seu nombre de compte o de la seva contrasenya. No obstant això, la CCOC sí podrà fer-li responsable dels danys, perjudicis o pèrdues que li causi l'ús no autoritzat per un tercer de la seva contrasenya o el seu compte.

3. Continguts

La CCOC no es responsabilitza de la idoneïtat, fiabilitat, exactitud, disponibilitat, utilitat i de l'absència de virus en qualsevol informació, software, productes, serveis i gràfics que formen el portal http://www.ccoc.cat. Tampoc es responsabilitza d'aquells continguts, materials i/o dades aconseguides a través de la utilització dels serveis d'aquest portal, ja que poden existir errors tipogràfics o inexactituds, ni per l'accés a altres materials en Internet a través de connexions amb aquest portal.

La CCOC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

A l'accedir a aquest portal s'accepta que la CCOC no serà responsable de cap pèrdua (directa o indirecta) derivada de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en aquest portal o per l'accés a altres matèries en Internet a través de connexions amb aquest portal.

La CCOC exclou qualsevol tipus de garantia als productes, béns o serveis adquirits a empreses que presten els seus serveis o comercialitzen els seus productes a través d'aquest portal, incloent la seva qualitat o idoneïtat per al seu ús. S'entén que l'usuari contracta directament amb elles (incloses lliurament, pagament, condició i garantia). L'usuari no podrà entaular cap tipus de reclamació a la CCOC tendent al rescabalament dels danys ocasionats per aquests productes, béns i/o serveis.

4. Hiperenllaç

La CCOC no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin deure a:

 1. el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
 2. el manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els llocs enllaçats;
 3. la prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;
 4. la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

5. Danys i Perjudicis

La CCOC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 1. l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 2. la infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 3. la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;
 4. la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts;
 5. la inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
 6. l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als continguts;
 7. els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del portal o dels serveis.

Més específicament, la CCOC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través del portal, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure:

 1. l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
 2. la infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
 3. la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il•lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;
 4. la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal;
 5. la inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del portal;
 6. l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través del portal;
 7. els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través del portal.

En cap cas, la CCOC serà responsable per danys directes, indirectes, punitius, fortuïts, especials, derivatius, o de qualsevol altre tipus, incloent entre uns altres, danys per pèrdua d'ús, de dades o de beneficis, que es derivin o estiguin relacionats amb l'ús o rendiment dels llocs i serveis de la CCOC, amb la demora o la impossibilitat de poder usar els llocs i serveis de la CCOC o els serveis relacionats amb la prestació o no prestació de serveis, o amb qualssevol informació, software, productes, serveis i gràfics relacionats que siguin obtinguts a través dels llocs o serveis de la CCOC, o que d'altra forma s'originin en l'ús dels llocs i serveis de la CCOC, tant si la seva base és contractual, extracontractual, per negligència, per responsabilitat objectiva o d'altra forma, àdhuc en el cas que s'hagués informat a la CCOC o a qualsevol dels seus proveïdors de la possible ocurrència d'aquests danys. degut al fet que alguns estats o jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de la responsabilitat per danys derivatius o incidentals, la limitació anterior pot no ser-li aplicable. Si no està satisfet amb part del contingut dels llocs o serveis de la CCOC o amb alguna d'aquestes condicions d'ús, el seu únic i exclusiu recurs serà deixar d'utilitzar els llocs i serveis de la CCOC.

Tampoc respon ni per dany emergent ni per lucre cessant pels possibles perjudicis derivats de l'ús de la informació i continguts d'aquest portal o en uns altres als quals s'hagi accedit a través d'aquesta.

6. Reclamacions

S'accepta la impossibilitat dels usuaris o de terceres persones de formular reclamació alguna contra la CCOC per qualsevol dany, directe o indirecte, ocasionat per l'ús indegut dels serveis o per la impossibilitat d'ús per causa de força major, cas fortuït o qualsevol altre no imputable a la CCOC, ni per la pèrdua del nombre de compte o de la contrasenya establerta per a llocs d'accés no autoritzat per l'usuari, sempre que aquesta pèrdua no fos imputable a la CCOC.

Log in

feedback
x