cabecera ccoc

Serveis a les empreses

En aquest recull sintètic i abreujat pretenem informar a les empreses dels serveis que presta la Cambra de Contractistes.
Per una millor estructuració els hem agrupat en quatre grans grups:

Per a qualsevol dubte o informació addicional que desitgi, estem a la seva disposició:

Joaquim Llansó, President Ignasi Puig, Secretari GeneralJosep Manel Marí, Dir. d'Estudis i Administració

Informació per a una millor gestió de l'empresa

 1. 01

  Circulars informatives sobre les novetats rellevants per a les empreses. Aquestes circulars s'agrupen per àrees temàtiques:

  • Laboral
  • Contractaió
  • Legislació
  • Fiscal
  • Seguretat i Salut
  • Medi Ambient
  • Temes generals
  • .
  • .
 2. 02

  Obres tretes a licitació Es remet a les empreses el buidat diari (butlletins i perfils del contractant) dels anuncis de licitació d'obres de tots els organismes que contracten obres a executar a Catalunya.

 3. 03

  Resultat de les obertures de pliques. Es faciliten les obertures de bona part de les obres que es liciten a Catalunya.

 4. 04

  Adjudicacions d'obres.A mida que es van coneixent els resultats definitius, es facilita a les empreses l'adjudi-catari de les obres licitades.

 5. 05

  Paràmetres de la concurrència en la contractació pública.A partir de la informació recollida de les obertures de pliques, es faciliten els paràme-tres bàsics que donen una visió sintètica de la concurrència en el mercat: nombre de li-citadors per obra, baixa mitjana de totes les ofertes admeses, baixa mitjana de les ofertes més baixes (baixa màxima) i baixa mitjana de les ofertes més altes (baixa míni-ma).

 6. 06

  Estadística de la Licitació Oficial.A partir dels anuncis de les obres tretes a licitació, es fa el seguiment de l'evolució de la contractació pública a Catalunya. Aquesta estadística ha estat reconeguda per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) que el recull en el seu catàleg d'estadístiques.

 7. 07

  Informe trimestral de licitació. En aquest informe s’analitza l’evolució de la licitació, tant d’obra com de serveis, i s’hi inclou estadística per nivell administratiu i per tipologia d’obra o servei, rànquing d’organismes licitadors i opinió de la CCOC.

 8. 08

  Informe anual de conjuntura del sector de la construcció i perspectives. A principis de febrer de cada any es publica un informe de la conjuntura del sector de la construcció i les seves perspectives, i, al llarg de l'any, es faciliten notes sobre l'evolució dels principals indicadors del sector (consum de ciment, ocupació, habitatges, etc). Així mateix, quan és necessari, s’elaboren informes en profunditat sobre aspectes cabdals del sector.

 9. 09

  Plans d’inversió previstos pels organis-mes sobre obres a licitar durant l'any. A començaments de cada exercici ens adrecem als principals organismes sol·licitant-los la seva programació d'obres a licitar. Quan aquesta petició és atesa, la facilitem a les empreses.

 10. 10

  Assessoria personalitzada a consultes de les empreses. Els serveis de la CCOC atenen les consultes i demandes de informació que plantegen les empreses, bé directament o mitjançant assessors externs. Per a gestions que re-quereixen un seguiment professional individualitzat, disposem de referències de des-patxos professionals amb garanties.

 11. 11

  Publicacions de textos d'interès. La CCOC edita en format digital aquells textos que es consideren d'interès per a les empreses associades.

Compartir per millorar la gestió

 1. 01

  Conferències sobre temes d'interès. La CCOC convida a personalitats i experts per a que donin conferències sobre temes d'interès per a les empreses associades. Moltes d'aquestes conferències consisteixen en un esmorzar-col·loqui per tal de donar l'oportunitat als assistents de dialogar i com-partir experiències amb el convidat i els seus col·legues d'altres empreses.

 2. 02

  Les Comissions de Treball. Les Comissions de Treball de la CCOC es basen en una idea molt simple: compartir les experiències ens ajuda a millorar la nostra gestió. La participació en les Comissions de Treball és oberta a qualsevol empresa que mostri interès en participar-hi. Les Comissi-ons existents a hores d'ara són les següents:

  1. 1. Comissió d'Afers Interns i Nous Segments de Mercat
  2. 2. Comissió de Costos, Índex i Deute
  3. 3. Comissió de l'Empresa Familiar
  4. 4. Comissió de Medi Ambient
  5. 5. Comissió de Seguretat i Salut
  6. 6. Comissió Jurídica
  7. 7. Comissió RiME de Rehabilitació i Manteniment d'Edificis
 3. 03

  Cessió d'espais per a reunions. La CCOC procura generar un entorn adequat per al coneixement entre els socis i la promoció de negocis.

Iniciatives per a la millora del sector de la construcció

La CCOC promou iniciatives orientades a la millora general del sector de la construcció. Aques-ta tasca requereix perseverança i continuïtat ja que no s’aconsegueixen resultats a curt ter-mini:

 1. 01

  Generalització de les reclamacions d’interessos per mora en el pagament. La CCOC manté una campanya informativa i divulgativa del dret de les empreses a re-clamar els interessos quan el pagament de les obres supera el termini legal. Aquesta iniciativa va ser seguida per moltes empreses associades que van portar les seves re-clamacions no ateses als tribunals.

 2. 02

  Propostes per a una major eficiència de la inversió pública. La CCOC promou i vetlla per la millora de l'eficiència de la gestió de l'obra pública i d’acord amb les entitats següents amb la col·laboració, entre d’altres, de:

  1. a. Associació d’empreses d’Enginyeria i Consultoria
  2. b. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
  3. c. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barce-lona
  4. d. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
  5. e. Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
  6. f. Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
  7. g. Col·legi i Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
  8. h. Institut d’Enginyers de Catalunya
 3. 03

  3. Impuls de la “Concòrdia d’obra” com a procediment d’arbitratge tècnic per resoldre conflictes durant l’execució de les obres.

Representació i gestió davant els organismes públics i la societat en general

 1. 01

  La CCOC és membre i partícip en diversos òrgans de l’administració, institucions, or-ganismes del sector de la construcció i empresarials, entre les que destaquen (per ordre alfabètic):

  • Confederació Catalana de la Construcció (CCC). Junta Directiva
  • Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Comissió de Concessions
  • Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Consell de Govern
  • Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC). Junta Di-rectiva-Vicepresidència
  • Foment del Treball Nacional. Consell Executiu, Junta Directiva i Presidència de la Comissió d’Infraestructures
  • Fundació Cercle d'Infraestructures. Patronat
  • Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). Patronat
  • Fundació Laboral de la Construcció. Consell Territorial
  • Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya (CONSTA). Patronat
  • Gestora de Runes de la Construcció S.A. Vicepresidència
  • Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
 2. 02

  Seguiment de les condicions de contractació. A requeriment de l’empresa associada o per pròpia iniciativa, el serveis jurídics de la CCOC presenten al·legacions oposant-se a les clàusules incorrectes dels plecs dels or-ganismes públics. Majoritàriament, aquestes al·legacions són ateses. Si no és el cas i si la temàtica és prou significativa, es porta als tribunals. La CCOC ha aconseguit sen-tències favorables en temes significatius per a les empreses.

 3. 03

  Participem en representació de les empreses a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa: Plenari, Comissió Permanent i Comissió de Classificació.

 4. 04

  Negociem el conveni col·lectiu del sector de la província de Barcelona a través de la Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció de Barcelona (FEC).

 5. 05

  Participem en el disseny i seguiment de la formació professional del sector a través de la Fundació Laboral de la Construcció, de la que som vocal del Consell Territorial.

 6. 06

  Participem en l'actualització del Quadre de preus de l'ITeC. Periòdicament els nostres serveis tècnics col·laboren amb l'ITeC en l'actualització del seu quadre de preus.

 7. 07

  Validem declaracions responsables (art. 60 LCSP). La CCOC és un organisme professional davant del qual es poden fer les declaracions responsables previstes en l'article 60 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

 8. 08

  Mantenim una presència habitual en els mitjans de comunicació. El punt de vista de la CCOC, en defensa dels interessos dels associats i del conjunt de la societat, es reflecteix en forma d’articles d’opinió, entrevistes o subministrant in-formes i dades als periodistes.

El valor afegit que la CCOC aporta a les empreses el podem sintetit-zar amb els següents punts:

 • Permet a les empreses associades diferenciar-se de les de la resta del sector.
 • El contacte directe de la Cambra amb les diverses administracions i altres organis-mes garanteix que els drets i interessos dels socis seran escoltats.
 • L’actuació de les diverses administracions es supervisa per tal de vetllar per l’aplicació de la normativa de contractació.
 • Promou el coneixement entre els socis i les oportunitats de negoci entre ells.
 • Permet un millor coneixement del sector i dels agents.

L'equip de la CCOC a disposició dels socis

Joaquim Llansó, President Ignasi Puig, Secretari General Josep Manel Marí, Director d'Estudis i Administració Mireia del Solar, Sec. Presidència i Comunicació Mònica Ollés, Departament d’Estudis i Administració    Teresa Sanjaume, Departament d’Estudis i Administració Susanna Sardà, Departament d’Estudis i Administració

Log in

feedback
x