cabecera noticias

PRESERVAR LES EMPRESES, PRESERVAR L’OCUPACIÓ. Proposta de mesures urgents

PRESERVAR LES EMPRESES, PRESERVAR L’OCUPACIÓ.

Proposta de mesures urgents

1.- Introducció
Les empreses constructores, subcontractistes i proveïdores de materials i serveis de la construcció han estant molt afectades per l’aturada de l’activitat derivada de la crisi sanitària provocada pel Covid-19. En un mes, la construcció ha perdut l’11,2% dels treballadors (la caiguda dels serveis, per exemple, ha estat del 4,9%) i el 7,6% de les empreses, i és el sector més perjudicat proporcionalment1. Així mateix, a 21 d’abril, s’han presentat ja 7.477 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten a 44.201 treballadors. S’estima que, des de l’aixecament parcial del confinament, les obres no essencials s’han reprès, en diversos graus d’intensitat, en un 80% de les obres de l’Administració General de l’Estat, un 70% de les obres privades i un 50% de la resta d’obres de les administracions locals. Les obres de la Generalitat i de molts ajuntaments, com el de Barcelona, encara no s’han reactivat.
El sector de la construcció, es un sector intensiu en capital, que necessita liquiditat per mantenir la cadena de pagaments i, per això, depèn molt de les línies de crèdit i dels avals. A causa de l’aturada de l’activitat i dels ingressos, la seva situació de tresoreria s’està deteriorant ràpidament especialment en les petites i mitjanes empreses. Per això, cal que les mesures pal·liatives s’apliquin amb l’agilitat i intensitat suficient per mantenir la producció de les empreses i els llocs de treball, tot evitant les fallides .
Per tot això és essencial reprendre les obres progressivament, en funció de llurs circumstàncies concretes, assegurant les condicions sanitàries per a evitar el contagi del personal de les obres
Per a poder dur a terme de forma adequada i continuada l’activitat constructora, preservant les empreses i l’ocupació, cal adoptar un conjunt de mesures encaminades a atenuar l’impacte de la recent aturada de l’activitat i a facilitar la reactivació del sector en un context complex que res no té a veure amb condicions existents en el moment de contractar les obres.


2.- Mesures per atenuar l’impacte de l’aturada de les obres de construcció:
2.1 Tramitació àgil i eficient dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major com a conseqüència de la paralització de generalitzada de les obres ordenada per les Administracions Públiques i la manca d’abastiments al mercat. Cal evitar situacions d’inseguretat jurídica que es concretin en la imposició de sancions a les empreses.
2.2 La tramitació i pagament àgil de les darreres certificacions emeses per les empreses per tal d’assegurar el flux de pagament a les empreses. Evitar els endarreriments o aturades en els circuits administratius habituals de pagament de les certificacions.
2.3 Pagament de bestretes a compte de les certificacions futures de les obres en curs i també d’aquelles obres adjudicades encara no iniciades, per tal de facilitar la liquiditat de les empreses.
2.4 Agilitzar la tramitació i pagament de les indemnitzacions derivades de la suspensió dels contractes d’obres garantint el pagament total de les despeses reals derivades de la suspensió de les obres. En aquells casos en que estigui previst, fer puntualment el pagament de bestretes a càrrec de les corresponents indemnitzacions per tal de facilitar la continuïtat de les empreses
2.5 Adaptar els contractes en vigor a la realitat generada per l’actual situació de crisi sanitària, tenint en compte no tan sols els efectes concrets derivats en la suspensió de l’activitat, sinó també les condicions en que s’haurà de desenvolupar l’obra fins a la seva finalització –terminis, procediments de treball, condicions sanitàries, dificultats d’abastiments, restriccions de circulació de persones i bens, ...-.


3.- Mesures per promoure la reactivació del sector de la construcció.
3.1 Adoptar les mesures necessàries per reiniciar les obres el més aviat possible en condicions adequades.
3.2 Reprendre de forma immediata els procediments de licitació i adjudicació de les obres per tal d’evitar una parada en l’activitat, i accelerar els expedients de licitació per tal de recuperar el ritme inversor previst i acomplir les previsions de licitació previstes per aquest any.
3.3 Facilitar i simplificar al màxim la tramitació dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de les obres a fi i efecte de corregir els efectes de l’aturada en la seva tramitació com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
3.4 Accés fàcil i ràpid als ajuts financers i altres mesures per assegurar la liquiditat de les empreses (finestreta única) evitant obstacles burocràtics i la imposició de condicions accessòries que dificultin l’accés de les empreses als mateixos.
3.5 Acordar una moratòria en el pagament dels impostos durant un termini de 6 mesos i, posteriorment, permetre el seu pagament fraccionat en funció de les circumstàncies per tal d’evitar el col·lapse de les empreses i que aquestes tinguin la necessària liquiditat. I també accelerar les devolucions fiscals pendents.
3.6 No considerar en cap cas el contagi com a accident de treball, en tant que suposa imposar a les empreses tota una sèrie de responsabilitats de tot tipus derivades d’una qüestió que es estrictament sanitària i per tant aliena a l’activitat de l’empresa.
3.7 Elaborar immediatament un Pla Especial d’Inversions en infraestructures i equipaments per generar activitat econòmica i llocs de treball a mig i llarg termini. El pla haurà d’indicar clarament la forma de finançar-lo.
3.8 Aprofitar al màxim les possibilitats que donen de realitzar CPP com a eina per anticipar i realitzar inversions públiques.


Barcelona a 23 d’abril de 2020

 

1 Variació a 31 de març d’enguany respecte el 29 de febrer del nombre d’empreses i treballadors inscrits a la Seguretat Social a Catalunya. Font: Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social. 

Log in

feedback
x