cabecera noticias

Activitats Cambra nº 24/2020

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 29 de juny de 2020

Activitats institucionals 

- 30/6/2020 La Cambra de Contractistes al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El President, en la seva qualitat de vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, juntament amb el senyor Francisco Gutiérrez, president del mateix, va lliurar als principals agents del sector i als mitjans de comunicació la declaració  de principis d’actuació davant la Covid-19 elaborada per aquest organisme segons el qual la responsabilitat, el sacrifici i la confiança amb la societat civil permetran atendre la salut, l’educació, la investigació, l’habitatge, el canvi climàtic, la descarbonització i l’aigua, sense dilació i triant els millors projectes amb una bona administració. 

- 1/7/2020 La Cambra de Contractistes a l’ITeC

El Director d’Estudis i Administració va participar a la reunió del Grup de Treball Tècnic (GT3) de la Comissió Construïm Futur que coordina l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). 

- 2/7/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional

El President, en la seva qualitat de vicepresident de Foment del Treball Nacional, va presidir i participar a la roda de premsa que va organitzar Foment del Treball Nacional per tal de presentar l’actualització dels  documents titulats ‘Per un nou model de gestió de les infraestructures a Catalunya’ ‘Catàleg d’infraestructures bàsiques pendents d’executar a Catalunya (CAT-100)’ ‘Propostes per a un nou model de gestió dels equipament a Catalunya’ ‘Catàleg d’infraestructures bàsiques pendents d’executar a Catalunya (CAT-EQUIPAMENTS). 

Altres activitats 

- 1/7/2020 La Cambra de Contractistes interposa recurs de reposició contra l’Acord GOV/54/2020

La Cambra de Contractistes va interposar recurs de reposició contra l’Acord de Govern 54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en considerar que l’apartat d) de l’acord número 4, en remetre la quantificació de les indemnitzacions derivades de la suspensió de les obres per causa de la COVID-19 al que disposi el corresponent plec de clàusules administratives particulars o, en el seu defecte, l’article 208.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, vulnera l’article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, que determina les mesures aplicables a la contractació pública per pal·liar les conseqüències de la COVID-19, i el principi d’igualtat recollit al propi article 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- 1/7/2020 La Cambra de Contractistes formula al·legacions a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

La Cambra de Contractistes va formular al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, adjudicació i ulterior execució del contracte ‘Servei de conservació, manteniment i millora de les zones verdes, espais enjardinats i altres espais públics, de la zona est i litoral de Sant Feliu de Guíxols’ en considerar inadequat el pressupost de licitació per omissió de despeses. 

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 6 de juliol de 2020 

- 6/7/2020 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional 

- 7/7/2020 Comissió d’Afers Interns 

- 7/7/2020 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 

CIRCULARS ENVIADES 

- Contractació 38/2020 ‘Ajuts a la rehabilitació. Agència de l’Habitatge de Catalunya’ 

- Contractació 39/2020 ‘Ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Catalunya’ 

- Contractació 40/2020 ‘Tipus legal d’interès de demora’ 

- Laboral 36/2020 ‘Calendari de festes locals 2020. Modificació’ 

- Legislació BOE 6/2020 

- Legislació DOGC 5/2020

Log in

feedback
x