cabecera noticias

Activitats Cambra nº 24/2016

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 20 de juny de 2016

Activitats institucionals:

20/06/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb BIMSA. El President i el Secretari es reuniren amb el senyor Àngel Sánchez i el seu equip, a petició d’aquests, els quals els varen explicar les modificacions que havien acordat introduir al seu plec de clàusules administratives particulars en relació a la valoració de les ofertes econòmiques.

20/06/2016 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball Nacional. El President assistí a la reunió del Comitè executiu de Foment del Treball Nacional que es va celebrar a les instal·lacions del Port de Tarragona.

21/06/2016 La Cambra de Contractistes organitza la jornada titulada ‘les noves responsabilitats de les empreses contractistes d’obres’. L’entitat organitzà la jornada sobre les noves responsabilitats de les empreses contractistes d’obres en matèria de transparència i prevenció del delicte.

21/06/2016 Comissió Jurídica. Els membres de la Comissió van analitzar i comentar les diferents novetats legislatives que afecten a les empreses contractistes d’obra pública, dedicant especial atenció als efectes de l’aplicació directa de les noves directives comunitàries en matèria de contractació pública.

22/06/2016 La Cambra de Contractistes es reuneix amb l’Ajuntament de Barcelona. El President i el Secretari es van reunir amb el senyor Jordi Ayala, Gerent de Presidència i Economia, i Francesc Blanco, Director de Coordinació de Contractació Administrativa, de l’Ajuntament de Barcelona, els quals els van presentar l’esborrany de les futures guies de contractació pública social de l’Ajuntament de Barcelona.

22/06/2016 La Cambra de Contractistes amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. El Cap d’Estudis i Administració va assistir a la reunió de presentació del nou motor de cerca de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Altres activitats:

20/06/2016 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Palafrugell. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell, als termes municipals de Begur i Palafrugell” en considerar no ajustats drets els percentatges previstos al pressupost per a despeses generals i benefici industrial.

23/06/2016 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament del Prat de Llobregat. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Execució del projecte de reordenació de serveis i pavimentació de voreres de l’avinguda de la Verge de Montserrat, entre els carrers de Jaume Casanovas i carretera de la Marina” en considerar que la classificació empresarial exigida no s’ajusta a les previsions contingudes a l’article 36 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 27 de juny de 2016

27/06/2016 La Cambra de Contractistes a la Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

28/06/2016 La Cambra de Contractistes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

28/06/2016 La Cambra de Contractistes a FERRMED.

29/06/2016 La Cambra de Contractistes a Gestora de Runes de la Construcció.

29/6/2016 La Cambra de Contractistes a l’ITeC.

Log in

feedback
x