cabecera noticies

Informe de Licitació d’Obres i Serveis a Catalunya del 1er. Trimestre 2020

Informe de Licitació d’Obres i Serveis Catalunya 1r tr. 2020 

  • La licitació oficial d’obres a Catalunya disminueix un 40%, respecte el 1r trimestre de l’any anterior, assolint 272 milions d’euros. 
  • La crisi provocada per la pandèmia de coronavirus atura la licitació, que ja se situava molt per sota de les necessitats de l’economia i dels ciutadans. 
  • La Cambra de Contractistes demana mesures per preservar la continuïtat de les empreses contractistes d’obres i facilitar la represa de l’activitat. 

La licitació[1] oficial d’obres a Catalunya ha disminuït, el primer trimestre del 2020, un 40% respecte el mateix període de l’any passat, assolint 272 milions d’euros. Des del 2014, la mitjana licitada per trimestre ha estat de 385 milions d’euros, molt per sota ja de la mitjana de la sèrie història (940 milions d’euros constants trimestrals).

A la gràfica següent es pot observar l’evolució de la licitació per data de publicació i la caiguda del nombre de licitacions durant la segona quinzena de març, amb l’excepció de F.G.C. que, del 24 al 30 de març, ha licitat 17 obres per un import de 7,3 milions d’euros.

L’Administració Local és encara el nivell administratiu més actiu, amb el 62% de tota la  licitació, 170 milions d’euros, tot i que es redueix un 24% respecte el primer trimestre del 2019.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha disminuït un 25%, amb un import total de 78 milions d’euros, el 29% del total.

Limport licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) ha estat de 24 milions d’euros, el 9% del total, amb una caiguda del 80%.

Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit els primer trimestre del 2020 uns 139 milions d’euros. Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 68%; la Generalitat, el 25%; i l’Administració Central, el 7%. Els manteniments representen el 89% dels imports totals, seguits de les neteges viàries, amb un 7%.

La Cambra de Contractistes celebra la decisió presa de les Administracions Publiques de suspendre l’execució de totes aquelles obres que no siguin d’emergència o estratègiques o estiguin vinculades a activitats essencials, tal i com va demanar el passat dia 19 març, en el convenciment que, tret de supòsits excepcionals, aquesta és la manera més eficaç per evitar el contagi de l’epidèmia i garantir així la seguretat i salut dels treballadors.

Ara bé, un cop adoptada aquesta mesura preventiva essencial, cal crear les condicions necessàries per preservar les empreses contractistes durant el període que duri la suspensió i posar-les en condicions de reprendre l’activitat amb decisió i continuïtat. Per aquest motiu demanem (veure el comunicat de premsa de la CCOC del 2 d’abril):

  • Una tramitació àgil i eficient dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major com a conseqüència de la paralització de generalitzada de les obres ordenada per les Administracions Públiques i la manca d’abastiments al mercat, no només de materials i subministres necessaris per a l’execució de les obres, sinó també, i especialment, d’epis per a evitar el contagi pel COVID-19. Cal evitar situacions d’inseguretat jurídica que es concretin en la imposició de sancions a les empreses derivades de qüestions interpretatives en els mesos posteriors a la represa de l’activitat, que seran, sens dubte, uns mesos molt delicats que han de determinat la continuïtat o no de les empreses. 
  • Acordar una moratòria en el pagament dels impostos durant un termini de 6 mesos i, posteriorment, permetre el seu pagament fraccionat en funció de les circumstàncies per tal d’evitar el col·lapse de les empreses i que aquestes tinguin la necessària liquiditat. 
  • La tramitació àgil i sense demores de les darreres certificacions emeses per les empreses i el seu pagament en el terminis legalment establerts. 
  • La tramitació i pagament de les indemnitzacions derivades de la suspensió dels contractes d’obres garantint el pagament total de les despeses en els termes previstos a la legislació vigent; per assegurar la continuïtat de les empreses tan important és garantir el pagament puntuals de les bestretes a càrrec de la indemnització previstes en alguns casos durant el període de suspensió, com el pagament total de les mateixes un cop aixecada la suspensió i en el moment de represa de l’activitat, quan les empreses estaran assumint despeses sense cap ingrés. 
  • Que els òrgans de contractació de les Administracions Públiques, dins el marc normatiu vigent, adoptin les mesures necessàries, no només per reiniciar l’activitat constructora tan aviat com sigui possible, sinó també per avançar la licitació de tots els projectes i obres previstos a l’any, per garantir d’aquesta manera la continuïtat de l’activitat i donar estabilitat i continuïtat a les empreses.

 

[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.

 

Veure informe complert: Informe de Licitació 1er trimestre 2020

feedback
x