cabecera noticies

Activitats Cambra nº 36/2015

RESUM SETMANAL D’ACTIVITATS. Setmana del 12 d’octubre de 2015

Activitats institucionals:

13/10/2015 Junta Directiva.

Altres activitats:

14/10/2015 La Cambra de Contractistes presentà al·legacions a l’Ajuntament de Miravet. La Cambra de Contractistes formulà escrit d’al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del contracte “Projecte de pavimentació i serveis a diversos carrers de Miravet, 1a, 2a i 3a fase”, en considerar que manca la determinació de els millores que seran objecte de valoració.

AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 19 d’octubre de 2015

13/10/2015 La Cambra de Contractistes es reuneix amb EXPANSIÓN.

CIRCULARS ENVIADES

Contractació 18/2015 “Modificacions introduïdes a la Llei de Contractes del Sector Públic per la Llei 4/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic”.

Fiscal 5/2015 “Llei General Tributària. Modificació”.

Fiscal 6/2015 “Llei General Tributària. Quadre comparatiu”.

Seguretat 11/2015 “Llibre de visites de la Inspecció de Treball”.

PREMSA

12/10/2015 ARA “La licitació de l’Estat cau a la meitat”.

13/10/2015 EL VIGÍA. “El fin del ciclo electoral reducirá la inversión en infraestructuras en 2016”.

feedback
x