Tornar al llistat
La Cambra27 gener

Presentem l'informe de licitació a Catalunya 4t trimestre i anual 2021

Avui la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha presentat en roda de premsa el seu Informe de Licitació d'Obres i Serveis a Catalunya del 4t trimestre i anual

Avui la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha presentat en roda de premsa el seu Informe de Licitació d'Obres i Serveis a Catalunya del 4t trimestre i anual 2021 sota els titulars següents:La licitació[1] pública d’obres del quart trimestre de 2021 a Catalunya ha augmentat un 10,9% respecte al tercer trimestre, assolint la xifra de 754,4 milions d’euros. En comparació amb el quart trimestre de l’any 2020, les licitacions han experimentat un creixement del 30,6%. Tot i aquest increment experimentat, la xifra assolida només suposa el 60% del que Catalunya necessita. 

Pel que fa als imports acumulats, la licitació pública d’obres a Catalunya assoleix els 2.957,9 milions d’euros anuals en 2021. Aquesta xifra suposa un increment del 97% respecte al 2020 i un increment del 52% respecte a 2019. Els principals organismes licitadors de l’any han estat ADIF (467,62 M€), BIMSA (320,75 M€) i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (285,58 M€).


Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 51,8% de tota la licitació pel 2021, assolint 1.531,3 milions d’euros. La licitació local s’ha incrementat un 88% respecte a l’any 2020. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació del primer trimestre per BIMSA de l’Acord marc per a la construcció d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona, de valor estimat 160,8 milions d’euros, i que s’hauria d’anar concretant en el termini de 15 mesos. També, per al segon trimestre, es destaca la licitació de BIMSA de les obres per la implantació tramviària unificada i de la seva urbanització, de valor estimat fins a 56,1 milions d’euros. Durant el tercer trimestre, es destaca la concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF), amb durada de 38 anys, per part de l’ajuntament de Reus i per valor de 82,1 milions d’euros. 

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació s’ha incrementat un 54% respecte de l’any 2020, amb un import total de 760,1 milions d’euros, el 25,7% del total licitat al 2021. També en aquest cas cal fer esment que d’aquest import, 46 milions corresponen a la licitació del sistema dinàmic de contractació d’obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per Infraestructures de la Generalitat SAU que es concretaran en contractes específics en els quatre anys vinents i que es va licitar durant el primer trimestre de 2021; així com 60,3 milions corresponents a la licitació de contractació de les obres i instal·lacions de la Segona Fase d’ampliació de l’Hospital del Mar, licitat al quart trimestre pel departament de Salut de la Generalitat. 

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) per l’any 2021 ha estat de 666,5 milions d’euros, amb un increment del 241% respecte a l’any 2020, suposant el 22,5% del total licitat en 2021. En aquest cas, s’ha de destacar les licitacions d’ADIF, 467,62 milions d’euros en total durant l’any, de les que destaquen les licitacions per l’execució d’obra d’instal·lació de senyalització en el tram Castelló de la Plana – l’Ametlla de Mar (67,7 M€) i la licitació d’obres de senyalització, telecomunicacions fixes i ertms n2 de Rodalies de Barcelona, tram Hospitalet de Llobregat-Port Aventura (57,61 M€). 

Cal destacar que, la creixent utilització d’Acords Marc i de sistema dinàmics de contractació fa que no tota la licitació sigui executada enguany, i es possible que no s’executin els imports en la seva totalitat, per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’avaluar els imports totals licitats. Per exemple, aquest és el cas ja esmentat de BIMSA, de valor estimat 160,8 milions d’euros a concretar en 15 mesos, i d’Infraestructures de la Generalitat SAU, per la licitació de 46 milions d’euros per al desplegament de la xarxa pública de fibra òptica, i que s’haurà de concretar en contractes específics en els pròxims quatre anys. Els Acords Marc i els sistemes dinàmics de contractació sumen un total de 280,32 milions d’euros per l’any 2021.

D’altra banda, la licitació de serveis ha assolit el quart trimestre del 2021 els 345,7 milions d’euros, això es tradueix en un augment del 93% respecte al trimestre anterior i del 16% respecte al quart trimestre de 2020. 

Durant l’any 2021, els imports licitats de serveis sumen un total de 2.244,6 milions d’euros, un 114% més que l’any 2020. Per administracions, l’Administració Local ha licitat el 35,6%; la Generalitat, el 44,1%; i l’Administració Central, el 20,3%. En total, durant l’any 2021, la Generalitat ha augmentat en 762,4 milions d’euros els imports licitats respecte de l’any 2020 i és l’Administració que més ha augmentat la seva licitació en serveis. Concretament, aquest increment es produeix, en gran manera, per la licitació pel Consorci d’Educació de Barcelona per import de 641 milions d’euros, referent a dues licitacions d’Acord Marc d’Homologació, de dos anys de duració, per al subministrament, transport i muntatge/desmuntatge de construccions modulars per als centres educatius gestionats pel Consorci.

Tot i l’evolució positiva, en general, de la licitació pública, des de la Cambra també volem posar de manifest el context actual marcat per la incertesa. D’una banda, la incertesa econòmica i social derivada de l’evolució de la pandèmia a escala mundial, europeu i nacional i de les mesures sanitàries adoptades per fer-li front, que incideixen directament en la inversió privada i en les polítiques públiques d’inversió, respectivament i, per tant, en l’activitat constructora. 

D’altra banda, la incertesa generada davant el substancial increment de costos fa que  moltes empreses del sector estiguin patint a conseqüència de l’increment dels preus de les matèries primeres i dels costos de l’energia, a més dels problemes d’abastiment a escala global. En aquest sentit, des de la Cambra reclamem mesures per incloure mecanismes de revisions de preus en totes les obres que surtin a concurs, per tal que les empreses del sector no es vegin greument perjudicades per l’alt increment de costos en un entorn d’incertesa i alta volatilitat, i la creació de mecanismes de reequilibri contractual en les obres en curs. 

A més, ens preocupa el recurrent incompliment pressupostari per part de les Administracions Públiques. Per exemple, des de l’any 2013, l’execució pressupostaria de l’Estat a Catalunya ha estat del 67,1% i la de la Generalitat de Catalunya del 77,1%. 

En aquest context, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus. Des de la Cambra ens preocupa que la pujada generalitzada dels preus i els colls d’ampolla en el subministrament de les matèries primeres en el sector de la construcció facin perillar la posada en marxa de projectes promoguts en la Unió Europea sota el finançament dels fons Next Generation EU. És fonamental que aquests fons arribin al sector dins d’aquest mateix any i considerem que l’actual context no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries per evitar posar en risc la recuperació econòmica i del sector. 

[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.


VEURE INFORME DE LICITACIÓ


REPERCUSSIÓ ALS MITJANS DIGITALS

EUROPAPRESS: ‘La licitación pública de obras en Catalunya alcanza 2.957 millones en 2021, según CCOC’

EXPANSIÓN: La licitación de obra pública en Catalunya roza los 3.000 millones, la cifra más alta desde 2010’

El PAIS: La licitación pública se dobla por el empuje municipal’

EL PUNT AVUI: ‘La licitació d’obra pública es duplica i supera els 2.950 milions’

ARA: ‘La licitació d'obra pública a Catalunya es duplica i frega els 3.000 M€ el 2021’

DIARI DE TARRAGONA: Las licitaciones de obra pública superan los 2.950 millones de euros en el 2021’