Tornar al llistat
La Cambra14 juliol

Presentem L'informe de Licitació d’obres i serveis a Catalunya del 2n trimestre 2021

Informe de Licitació d’Obres i Serveis Catalunya 2n trimestre 2021


La licitació[1] oficial d’obres a Catalunya ha viscut un creixement del 60% en el segon trimestre de 2021, arribant fins als 829,5 milions d’euros, respecte del mateix període de l’any 2019, últim any de normalitat en l’activitat econòmica abans de la irrupció de la pandèmia. Tot i l’increment experimentat en les licitacions, aquesta xifra suposa el 60% del que Catalunya necessita.














En comparativa amb el segon trimestre de l’any anterior, les licitacions han experimentat un creixement del 307%. Val a dir, però que durant el segon trimestre de l’any 2020 és quan es van decretar les mesures de confinament i l’activitat econòmica va patir una davallada històrica. Per tant, aquesta comparativa es fa respecte a un període anormal d’activitat. En aquest sentit, el creixement d’enguany és degut, en part, a la licitació retinguda de l’any anterior que es va ajornar com a conseqüència de la pandèmia i de les mesures sanitàries adoptades per evitar el seu contagi. 

Tot i això, des de la Cambra valorem positivament l’esforç de les administracions per reactivar la inversió pública en construcció davant l’important efecte que aquesta té per reactivar l’economia. D’altra banda, volem recordar que la inversió pública ha d’ésser estable i previsible per suavitzar els cicles econòmics, donar certesa als agents econòmics i evitar forts ajustaments del sector en temps de crisi, i que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials i mantenir un creixement similar a la resta de països europeus, hauria de ser, aproximadament, del 2,2% del PIB (uns 5.500 milions anuals). 

Per Administracions, l’Administració Local és el nivell administratiu més actiu, amb el 53% de tota la licitació pel període gener-juny, assolint els 805 milions d’euros. Cal destacar, però que aquesta xifra inclou la licitació del primer trimestre per BIMSA de l’Acord marc per a la construcció d’obres d’infraestructures en espai públic de Barcelona, de valor estimat 160,8 milions d’euros i que s’hauria d’anar concretant en el termini de 15 mesos en multitud de contractes basats en el referit acord marc i amb caràcter plurianual. Per aquest segon trimestre, cal destacar la licitació per BIMSA de les obres de la primera fase de la implantació tramviària unificada i de la seva urbanització, de valor estimat fins a 56,1 milions d’euros. 

Quant a la Generalitat de Catalunya, la licitació s’ha incrementat un 79% respecte del primer semestre de l’any 2019, amb un import total de 417,6 milions d’euros, el 27,4% del total licitat. També en aquest cas cal fer esment que d’aquest import, 46 milions corresponen a la licitació del sistema de contractació d’obres de desplegament de la xarxa pública de fibra òptica per Infraestructures de la Generalitat SAU que es concretaran en contractes específics en els propers quatre anys i que es va licitar durant el primer trimestre d’enguany, així com, 38 milions corresponen a la licitació d’execució de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres en el tram Abrera – Castellgalí realitzat pel mateix organisme i licitat aquest segon trimestre. 

L’import licitat per l’Administració General de l’Estat (AGE) pel període gener-juny ha estat de 300,8 milions d’euros, amb un increment del 609% respecte del mateix període de l’any 2020 (quan la xifra va ser solament de 42,4 milions d’euros), suposant el 19,7% del total licitat. Si comparem aquesta xifra respecte del mateix període de l’any 2019, darrer any abans de l’aturada produïda per la COVID-19, la licitació ha augmentat un 22%. En aquest cas, s’ha de destacar les licitacions d’ADIF, 176 milions d’euros en total durant aquest segon trimestre, de les que destaquen les licitacions per l’execució d’obra en el tram Hospitalet-Port Aventura de Rodalies de Barcelona (58 M€) i la licitació d’execució d’obres per implementar l’ample estàndard en diferents trams del Corredor del Mediterrani (67,6 M€). 

D’altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit el segon trimestre del 2021 els 1.222,4 milions d’euros. Per administracions, per al període gener-juny, l’Administració Local ha licitat el 26,8%; la Generalitat, el 50,9%; i l’Administració Central, el 22,3%. L’import acumulat d’enguany és de 1.763.3 milions d’euros i suposen un total de 1.445,3 milions més respecte al primer semestre de 2020, degut principalment a l’increment de les licitacions per part de la Generalitat durant aquest segon trimestre, que han augmentat en 720,4 milions d’euros respecte al segon trimestre de 2020. Concretament, aquest increment es produeix per la licitació pel Consorci d’Educació de Barcelona per import de 641 milions d’euros (52,5% del total dels serveis licitats d’aquest segon trimestre), referent a dues licitacions d’Acord Marc d’Homologació per al subministrament, transport i muntatge/desmuntatge de construccions modulars per als centres educatius gestionats pel Consorci. 


Per tipus de serveis, la licitació del Consorci d’Educació de Barcelona esmentada anteriorment ha produït un increment molt notable en les instal·lacions, que representen 40,7% de l’import licitat en serveis entre gener i juny d’enguany, mentre el darrer any representava un percentatge al voltant del 5%. Seguidament, els manteniments assoleixen el 46,8% dels imports totals, mentre que les neteges viàries representen un 12,4%. 


La Cambra de Contractistes celebra l’esforç realitzat pel conjunt de les administracions públiques per corregir els efectes de l’alentiment i aturada de la licitació pública viscuda durant l’any passat a Catalunya, que va comportar una reducció del 23%, i les exhorta a mantenir, i si és possible incrementar, aquest ritme inversor per afavorir la ràpida recuperació de l’activitat econòmica del país aprofitant l’efecte ‘locomotora’ del sector de la construcció i per garantir la continuïtat i estabilitat de les empreses. 

Aquest esforç és especialment rellevant en un context com l’actual marcat per la incertesa. D’una banda la incertesa econòmica i social derivada de l’evolució de la pandèmia a escala mundial, europeu i nacional i de les mesures sanitàries adoptades per fer-li front que es tradueixen en constants revisions tant de les previsions econòmiques, com de les polítiques públiques, el que incideix directament en la inversió privada i en les polítiques públiques d’inversió, respectivament i, per tant, en l’activitat constructora. D’altra banda, la incertesa generada davant el substancial increment de costos que moltes empreses del sector estan patint com a conseqüència de l’increment dels preus de les matèries primeres i els problemes d’abastiment a escala global. En aquest sentit, des de la Cambra reclamen mesures per incloure mecanismes de revisions de preus per tal que les empreses del sector no es vegin greument perjudicades per l’alt increment de costos en un entorn d’incertesa i alta volatilitat. 

En aquest context, la Cambra de Contractistes considera essencial assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus de l’instrument Next Generation UE per tal que el seu efecte revitalitzador de l’economia es produeixi l’abans i de la forma més àmplia possible. Des de la Cambra ens preocupa que aquests fons no arribin al sector dins aquest mateix any i considerem que l’actual situació de crisi no admet demores en la gestió d’aquests fons i exigeix una bona gestió d’aquests, així com mesures complementàries que facin reactivar l’economia i al sector de la construcció al més aviat possible.

[1] Una licitació pública és el procediment mitjançant el qual un comprador públic dóna a conèixer una necessitat, d’adquirir un bé, un servei o una obra, i sol·licita a aquelles empreses que la puguin cobrir, i que reuneixin els requisits exigits pels plecs, presentin les seves ofertes; les ofertes presentades seran seleccionades i avaluades i s’adjudicarà el contracte a aquella que compleixi la millor relació qualitat preu.


Veure Informe licitació Catalunya 2n trimestre 2021